Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINEMTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/Projekti number: 2014-2020.1.06.18-0086
Projekti nimi: Meie aja võtmepädevused
Projekti periood: 01.09.2018 - 30.06.2020
 
MTÜ Võluvõru viib ellu alates 1. septembrist 2018 pikaajalist projekti “Meie aja võtmepädevused”. Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Partneriteks on MTÜ Parim Tervis, Alu Rahvaõpistu Selts, Lüllemäe Rahvaõpistu, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ Teadvel, OÜ Tercare, SA Tartu Rahvaülikool.
Koostöös partneritega viiakse ellu võtmepädevuste arendamise koolitused 10 maakonnas - Ida- Virumaal kahes keeles, Saaremaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal.

Koolitustele oodatakse seni vähem elukestvas õppes osalenud elanikke sh:
▪ Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kes vajavad suhtluskeelt, vanuses umbes 25- 50 aastat;
▪ Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus on piiratud või õpingud on katkenud;
▪ Vanemaealised, kellel arvutikasutamise oskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama saamiseks;
▪ Madala haridustaseme ja/või väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.
Võtmepädevuste koolitusi on planeeritud kokku 66 grupile, osalema oodatakse umbes 1000 inimest.

Kursused, mida pakutakse on osalejatele tasuta:
1. Rahaasjade planeerimise põhitõed;
2. Projektide algatamine, koostamine, juhtimine;
3. Uued oskused;
4. Õpimotivatsiooni kujundamine;
5. Arvutimaailma avastamas;
6. Eesti keele suhtlemiskursus.

Koolituste eelselt on võimalus individuaalsele nõustamisele tulla, et leida just see õige ja vajalik kursus ning samuti kasutada koolituste ajal lastehoiuteenust.
Lisaks toimuvad koostöö- ja kogemuspäevad projekti koostöövõrgustikule, mille raames toimuvad arutelud, nõupidamised, kogemuste vahetamised, jõustamine ning vajalikud koolitused.

Projekti kogumaksumus: 224 107,60 eurot
Lisainfo: projektijuht Helle Kivi, tel 5853 1062, e-post voluvoru@gmail.com
 


________________________________________________________________________________


Võtmepädevuste arendamise koolitusprogramm Tartu Rahvaülikooli projektis „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis“

Partner MTÜ Võluvõru


Tunned Sa vahel, et tahaksid avardada oma silmapiiri, saada teadlikuks oma sisemisest jõust ning julgeda muuta oma elu! Soovid leida tasakaalu kiires elutempos ja suurenevas infovoolus, teha õigeid valikuid selleks, et säilitada oma tervist, elurõõmu, loovust, inspiratsiooni ja suurendada oma elujõudu.

Kui soovid ennast rohkem tundma õppida, vajad oma ellu uusi eesmärke ja rohkem inspiratsiooni, siis see kursus on Sulle!

TASUTA koolituskursus on mõeldud:

  • kõigile neile, kes töötavad vähe tasustatud ametikohtadel ja kel pole kõrgharidust (või on see aegunud);

  • väikelastevanematele, kel pole kõrgharidust;

  • 55–64-aastastele nii töötavatele kui majanduslikult mitteaktiivsetele elanikele.

Eesmärk on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste koostöö-, õpi- ja suhtlemisoskusi.
Koosneb 3 moodulist (kokku 48 AK t):

 

Õpiväljundid:
  • Oskab praktiliste oskuste ja saadud teadmiste põhjal ennast ja teisi paremini mõista;
  • Tunneb ära võimalused edukaks koostööks;
  • Julgeb teha valikuid ja leida uusi viise oma elu juhtimiseks;
  • Teab kuidas tuua oma ellu mõõdukust ja tasakaalu erinevates eluvaldkondades;
  • Oskab eristada mõjutamist manipuleerimisest;
  • Rakendab õpitud praktilisi oskusi suhtlemiseks, oma elukvaliteedi ja aktiivsuse tõstmiseks.

Hindamine: Eneseanalüüs ja enesearengu plaani koostamine, grupitöös osalemine.

Lõpetamise tingimused: Koolituskursusel osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Kursuse läbinutele tunnistus.

 
2018. aastal koolitajad Riina Hein (vt tutvustust allpool) ja
Terje Paes- Koolitajana alates 1999.a (vaata rohkem siit 
https://www.tercare.ee/untitled-c1rn8)

karjäärinõustaja, 7. kutsetase.

2006- 2015 Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni esimees.

2012- 2014 andragoogidele kutse omistamise kutsekomisjoni liige.

Moodulid toimuvad:
03.- 04. veebruar ja 17.-18. veebruar kell 10-17;
8.02; 15.02; 22.02; 01.03 kell 17.30-20.30:


Võluvõru koolituskeskuses, Räpina mnt 12 III korrus
Kursusele registreerumine voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062 kuni grupi täituvuseni.

______________________________________________________________________________________________


Koolitajad 2017.a:
Riina Hein
Koolitajana tegutsenud alates 2007. a. nii Eestis kui välismaal.
Stressijuhtimine, eneseteadlikkuse arendamine, emotsionaalne intelligentsus, tasakaalu leidmine ja
muutuste läbiviimine meeskonnas, motivatsioon on teemad, mida Riina koolitab.
Ta on juhtinud üle 20 a. filme ja telesaateid tootvat firmat, loonud üle 40 filmi ja telesaate.
1996. a. alates tegelenud taiji ja Qigongiga (rahv instruktor). Psühholoogialased teadmised omandanud
Sach International School of Analytical- Cognitive Hypnoterapy- Intergrative Psychotherapy.

Maiken Jaanisk MSC
On täiskasvanute koolitajana tegutsenud juba üle kümne aasta. Peamisteks koolitusvaldkondadeks on
suhtlemis- ja kriisipsühholoogia, kliiniline psühholoogia, meeskonnatöö ja enesearendus.
On koostanud õpik-käsiraamatu hooldustöötajatele. Omab andragoogi kutse 6. taset.
 

2017. aasta moodulid toimuvad kell 10-18:
21. mai
27.- 28. mai
3. juuni
10.- 11. juuni
Võluvõrus, Jüri 19a III korrus, Võru


Koolitusele registreerimine kuni 15. maini või grupi täitumiseni voluvoru@gmail.com

 

 

Kogukonnakooli klassiruumi sisustamine Võluvõrus
3. aprill- 31.oktoober 2017

Gaia kooli Võru (esialgu distantsõpperühma) õpilastele koolilaudade, -toolide jm vajalike vahendite soetamine.

Projekti toetus 1998,30 ja omafinatseering 234 eurot.

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

_________________________________________________________________________
Projekt "Teenuspaketid Võluvõrus"
Projektiperiood: 01.04.2014 – 31.03.2015
Projekti rahaline maht: 11 101 eurot (sh OF 1115 eurot)


Projekti eesmärk on organisatsioonilise efektiivsuse suurenemine läbi teenuspakettide väljaarendamise, võtmeisikute pädevuse kasvu ja kogukondliku koostöö kaudu.
Koolituspakettide koostamisele eelneb teenusdisaini koolitus organisatsioonide võtmeisikute kompetentside ja oskuste arendamiseks.
Arenguhüppena näeme koolituspakettide töösse rakendumist, venekeelsetele sihtrühmadele koolituste ja õpitubade pakkumist, kogukonnateenuste arvu suurenemist, sihtrühmade laienemist.
Projekti tulemusel on organisatsioon professionaalsem, efektiivsem, tegutsemisvõimekus on tõusnud, koostöö on laienenud ja nähtavus piirkonnast väljapoole on suurenenud.

Teenustedisaini koolitus toimub 3. aprillil, 2.-3. mail kell 10-15.30

Vaata täpsemalt siit


Projekti rahastab Siseministeeriumi valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekt" Võimekas ja aktiivne Võru linnakogukond"
Periood: 01.04.2013 - 15.10.2013

Rahaline maht kokku: 5996 eurot, sellest 5272 eurot
Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastus
724 eurot omafinantseering
Projektijuht Anneli Lilles

Projekti eesmärk on arendada ja tugevdada ühendustevahelist koostööd ning suurendada organisatsioonide nähtavust linnas tervikuna. Kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskondavahetada kogemusi liikmete paremaks kaasamiseks, teenuste osutamiseks ja meeskonnatööks ning efektiivistada koostööd omavalitsusega.
Sihtrühm koosneb Võru linna kodanikeühenduste liikmetest ja kohaliku linnavalitsuse esindajatest. Projekti raames viiakse läbi 3 mõttekoda ja  suveseminar sihtrühmale, koostatakse 2014. a tegevuskava
MTÜ-le Võluvõru.
Mõttekodade eesmärk on kaardistada linna valupunktid ja kasutamata võimalused, et ühendada jõud ja mõtted, kus saavad kodanikuühendused kaasa rääkida ja aidata.
Tulemiks on  rohkem nähtavamaks muutunud ühendused ka omavalitsuse jaoks ning suureneb poolte teadlikkus piirkonnas toimuvast ja paraneb koostöö.Projekti rahastab Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital